22. 11. – zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1. štvrťrok šk. roka 2016/2017