17. 04.– zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 3. štvrťrok šk. roka 2017/2018