Návrat žiakov do škôl podľa platného manuálu k 08. 02. 2021 – časť II.
PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

Obnovenie výuky pre žiakov končiacich ročníkov (triedy IV.A, IV. M, V.F, V.G, III.C, III.D II.Av)  je opäť naplánované po jarných prázdninách  od 22.02. 2021. Podmienkou účasti na prezenčnej forme vzdelávania je negatívny test na ochorenie COVID19, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní. Spolu s negatívnym testom je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Odporúčame všetkým žiakom uvedených tried vykonať testovanie
v termíne od 19. 02 do 21. 02. 2021 z dôvodu zabezpečenia 7-dňovej pravidelnosti testovania.

Žiaci zvyšných ročníkov pokračujú po jarných prázdninách v dištančnej forme vzdelávania.

O prípadných zmenách, ktoré môžu nastať z  dôvodu meniacej sa epidemiologickej situácie budú študenti a ich zákonní zástupcovia včas informovaní.