Návrat žiakov do škôl podľa platného manuálu k 08.02.2021

Informácia pre rodičov a žiakov

Oznamujeme Vám, že nasledujúci týždeň škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní s výnimkou žiakov končiacich ročníkov učebných odborov (triedy III.C, III.D) a študijných odborov (triedy IV.A, V.F, V.G, IV.M). Vyučovanie v týchto triedach bude prebiehať kombináciou prezenčnej a dištančnej formy. Bližšie informácie dotknutým žiakom budú poskytnuté cez školský portál EDUPAGE a prostredníctvom triednych učiteľov.

Podmienkou účasti na prezenčnej forme vzdelávania je negatívny test na ochorenie COVID19, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní. Spolu s negatívnym testom je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Potrebné vyhlásenia
Plnoletý  žiak – čestné vyhlásenie TU
Žiak a zákonný zástupca – čestné vyhlásenie TU