Schválené  odbory štúdia a počty žiakov pre prijímanie do prvých ročníkov v  školskom roku 2023/24  
(
EduID  školy 100009130)

 

Názov

         študijného odboru
Počty žiakov Stupeň vzdelania Doklad o kvalifikácii Dĺžka štúdia
6323 K hotelová akadémia 30

ISCED  3A

Úplné stredné odborné vzdelanie

Maturitné vysvedčenie

a

výučný list

5 rokov
6324 M manažment regionálneho CR 20

ISCED  3A

Úplné stredné odborné vzdelanie
Maturitné vysvedčenie 4 roky
6444 K čašník, servírka 10

ISCED  3A

Úplné stredné odborné vzdelanie

Maturitné vysvedčenie

a

výučný list

4 roky

6445 K kuchár

20

ISCED  3A

Úplné stredné odborné vzdelanie

Maturitné vysvedčenie

a

výučný list

4 roky
Názov učebného odboru Počty žiakov Stupeň vzdelania Doklad o kvalifikácii Dĺžka štúdia
6444 H čašník, servírka 12

ISCED  3C

Stredné odborné vzdelanie
výučný list 3 roky
2964 H cukrár 12

ISCED  3C

Stredné odborné vzdelanie
výučný list 3 roky
6445 H kuchár 24

ISCED  3C

Stredné odborné vzdelanie
výučný list 3 roky

 

trojročných učebných odboroch 6444 H, 6445 H a 2964 H  sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje aj v systéme duálneho vzdelávania.

Upozornenie:  Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky budú konať len záujemcovia  študijné (4-ročné) odbory: 6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár, 6324 M manažment regionálneho cest. ruchu.

Záujemcovia o 5-ročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka.