Schválené  odbory štúdia a počty žiakov pre prijímanie do prvých ročníkov v  školskom roku 2023/24  
(
EduID  školy 100009130)

 

Názov

         študijného odboru
Počty žiakov Stupeň vzdelania Doklad o kvalifikácii Dĺžka štúdia
6323 K hotelová akadémia 30

ISCED  3A

Úplné stredné odborné vzdelanie

Maturitné vysvedčenie

a

výučný list

5 rokov
6324 M manažment regionálneho CR 20

ISCED  3A

Úplné stredné odborné vzdelanie
Maturitné vysvedčenie 4 roky
6444 K čašník, servírka 10

ISCED  3A

Úplné stredné odborné vzdelanie

Maturitné vysvedčenie

a

výučný list

4 roky

6445 K kuchár

20

ISCED  3A

Úplné stredné odborné vzdelanie

Maturitné vysvedčenie

a

výučný list

4 roky
Názov učebného odboru Počty žiakov Stupeň vzdelania Doklad o kvalifikácii Dĺžka štúdia
6444 H čašník, servírka 12

ISCED  3C

Stredné odborné vzdelanie
výučný list 3 roky
2964 H cukrár 12

ISCED  3C

Stredné odborné vzdelanie
výučný list 3 roky
6445 H kuchár 24

ISCED  3C

Stredné odborné vzdelanie
výučný list 3 roky

 

trojročných učebných odboroch 6444 H, 6445 H a 2964 H  sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje aj v systéme duálneho vzdelávania.

Upozornenie:  Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky budú konať len záujemcovia  študijné (4-ročné) odbory: 6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár, 6324 M manažment regionálneho cest. ruchu.

Záujemcovia o 5-ročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka.

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

  1. termín: 4. máj 2023
  2. termín: 9. máj 2023

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania škola zverejní 19. mája 2023.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ďalší termín
Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka je 20. jún 2023.