do 29. 09. – žiaci odovzdajú triednym učiteľom potvrdenia o úplnom/čiastočnom oslobodení

z predmetu telesná a športová výchova.  Rozhodnutie o oslobodení žiaka z telesnej a športovej výchovy  (úplnom alebo čiastočnom)
sa vydáva len na základe žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia od lekára!

 

do 29. 09. – študenti  maturitných ročníkov písomne oznámia triednym učiteľom predmety a  úroveň z cudzieho jazyka, ktoré si zvolili na maturitnú skúšku.