Zmluvy 2017

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2017/KZ Kolektívna zmluva 2017 10.01.2017
1/2017 Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia 10.01.2017
2/2017/00 Zmluva o uverejnení inzercie 21.02.2017
3/2017/00 Rámcová dohoda 22.02.2017
4/2017/00 Rámcová dohoda 02.03.2017
5/2017/00 Rámcová dohoda 17.03.2017
06/2017/00 Rámcová dohoda 27.03.2017
7/2017/00 Rámcová dohoda 26.04.2017
8/2017/00 Kúpna zmluva 15.05.2017
9/2017/00 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo 2017_MPC_EGO_106 22.5.2017
10/2017/00 Zmluva o prenájme so servisnými službami 05.06.2017
11/2017/00 Príloha č. 3  licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu SW 13.06.2017
12/2017/00 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ 13.06.2017
13/2017/00 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 27.06.2017
1/2017/ŠP Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. 08.08.2017
2/2017/ŠP Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet 10.08.2017
14/2017/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 04.09.2017
15/2017/00 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 04.09.2017
16/2017/00 Zmluva o poskytovaní grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ KA290 25.09.2017
17/2017/00 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2016 27.09.2017
1/2017/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2017 04.10.2017
18/2017/00 Dodatok č.03 k zmluve o dodávke plynu 03.11.2017
19/2017/00 Dodatok č.05 k zmluve o dodávke plynu 03.11.2017
20/2017/00 Dodatok č.05 k zmluve o dodávke plynu 03.11.2017
21/2017/00 Dohoda o ukončení rámcovej dohody 06.11.2017
22/2017/00 Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch 06.11.2017
23/2017/00 Rámcová dohoda 20.11.2017
24/2017/00 Rámcová kúpna zmluva č.2017834 20.11.2017
25/2017/00 Dodatok č.3 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny 14.12.2017
26/2017/00 Zmluva č.OU-ZA-OS1-2017/039354-008 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov na základných a stredných škôl v roku 2018 14.12.2017
27/2017/00 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2018 22.12.2017
28/2017/00 Dodatok k mandátnej zmluve č.2 22.12.2017
29/2017/00 Rámcová kúpna zmluva 22.12.2017

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2017